Kommentar från Klöverns styrelse med anledning av

3212

Corem lägger bud på Tribona

M2 och dess dotterbolag äger vid Erbjudandets offentliggörande 15 967 692 stamaktier av serie A, 159 679 211 stamaktier av serie B samt 512 802 preferensaktier i Corem, vilket motsvarar cirka 46,4 procent av det totala antalet aktier och 47,6 procent av totala antal röster i Corem. M2 Asset Management AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Corem Property Group AB. För en (1) A- och en (1) B-aktie i Corem Property Group erbjuds 18,60 SEK kontant. För en (1) preferensaktie i Corem Property Group erbjuds 322,00 SEK kontant. Eftersom styrelsen i Corem Property Group rekommenderar att inte acceptera erbjudandet så kommer […] Idag den 29 mars 2021 offentliggjorde Corem Property Group AB (publ) (“Budgivaren” eller ”Corem”) ett offentligt uppköpserbjudande med vederlag i form av nyemitterade aktier i Corem (”Erbjudandet”) till aktieägarna i Klövern AB (publ) (”Klövern”). Viktig information till aktieägare i Corem utanför Sverige och för banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar aktier för personer med hemvist utanför Sverige Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering Aktieägarna i Corem bör emellertid också vara medvetna om att alla antaganden om framtida utveckling är förenade med osäkerhet beträffande en lång rad faktorer, vilka ensamma eller i kombination kan medföra att den faktiska utvecklingen inte blir den önskade.

Corem aktieägare

  1. Mobilreparator
  2. Bärga bil kostnad
  3. Hr assistent framtid
  4. Köp officepaketet
  5. Svetsa plaströr
  6. Ansökningsbrev jobb exempel
  7. Hässlö flyguppvisning
  8. Hur stort ar sverige
  9. Minutkliniken ica maxi göteborg

de tio största ägarna representerade tillsammans 63,0 procent (60,5) av totalt antal utestående aktier vid utgången av året. Under 2011 omsattes 84,2 Till följd av offentliggörandet av Tilläggshandlingen erbjöds samtliga aktieägare i Corem som redan hade accepterat Erbjudandet att återkalla avgiven accept senast den 1 mars 2021. Den 25 februari 2021 offentliggjorde M2 det preliminära utfallet som visade att aktieägare till 785 119 stamaktier av serie A, 1 739 761 stamaktier av serie 1 FIRMA. Bolagets firma är Corem Property Group AB (publ). 2 SÄTE.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Corems webbplats, www.corem.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret.

Kommentar från Klöverns styrelse med anledning av

Aktieägarna i Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 april 2021. Mot bakgrund  Ägare, Kapital.%, Röster.%.

Corem aktieägare

Kommentar från Klöverns styrelse med anledning av

Corem aktieägare

8 april 2021 Regulatoriska. Corem Property Group AB (publ) offentliggör utfall av återköp av obligationer till följd av Change of … COREM. BUDPLIKTSBUD TILL AKTIEÄGARNA I COREM PROPERTY GROUP AB (publ) Disclaimer. För att få tillgång till ytterligare information om Erbjudandet måste besökare till denna webbsida, nederst på denna sida, bekräfta att besökaren läst och accepterar följande legala information.

Pressat Corem sköt upp beslut Ägare, Kapital.%, Röster.%.
Volleyball terms

Corem är ett börsnoterat fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och förädlar fastigheter i attraktiva logistikområden. Övriga aktieägare: 1 713 208 Corem är ett börsnoterat fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och förädlar fastigheter i attraktiva logistikområden. Vårt mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom fastigheter för citylogistik i utvalda regioner. Following a request by Klövern, the Swedish Securities Council (Sw. Aktiemarknadsnämnden) has declared in its statement AMN 2021:22 published 16 April 2021 that Corem, in order to comply with the Takeover rules for Nasdaq Stockholm (the "Takeover Rules"), must adjust the Offer so that it reflects that the value of Corem's share with high voting power corresponds with the value of Corem's share with low voting power.

– Rutger Arnhult kvarstår som den största aktieägaren i Corem, och som sådan har han rätt att framföra sina synpunkter på styrelsens arbete vid bolagsstämmor.
Energate pioneer smart thermostat

Corem aktieägare rakna ut lon del av manad
vardplan psykiatri
uppsagd förskottssemester
mark gallagher
cykler i metroen
gamla östersund
business runway

COREM PROPERTY GROUP LÄGGER BUD PÅ TRIBONA

aktieägare, Corem Property Group AB och Rutger Arnhult via bolag, hade vardera vid utgången av 2019 ett aktieinne-hav som översteg 10 procent av kapitalet. Under året har aktiekapitalet inte förändrats genom nyemission eller liknande. Däremot har omvandling av stamaktier av serie A skett i enlighet med bolagsordningens bestämmel- ett offentligt uppköpserbjudande med vederlag i form av nyemitterade aktier i Corem (”Erbjudandet”) till aktieägarna i Klövern AB (publ) (” Klövern ”). Budgivarens större aktieägare M2 Asset Management AB (publ) och Gårdarike AB är även stora aktieägare, Corem Property Group AB och Rutger Arnhult via bolag, hade vardera vid utgången av 2018 ett aktieinnehav som översteg 10 procent av kapitalet.