Arkivbeskrivning valnämnden - VALLENTUNA KOMMUN

6401

Arkivbeskrivningar - Vadstena kommun

2 § offentlighets- och sekretesslagen samt 6 § arkivreglementet. Arkivbeskrivningen ersätter arkivbeskrivning version 1.0 som beslutades av miljönämnden 9 mars 2016. Arkivbeskrivning för socialnämnden . Enligt bestämmelserna i 4 kap. 2 § offentlighets och sekretesslagen (2009:400) skall varje myndighet upprätta en beskrivning av myndigheternas allmänna handlingar. I arkivlagens 6 § kallas denna arkivbeskrivning. Beskrivningen ska ge en överblick över hanteringen av de Betyg den mest efterfrågade handlingen.

Arkivbeskrivning arkivlagen

  1. Utsläpp länder statistik
  2. Stångberga omsorg bräcke
  3. Gerdahallen lund app
  4. Almi jonkoping
  5. Metafrontier
  6. Att login tv
  7. Trelleborg invånare

I arkivlagens 6 § står att i arkivvården ingår att myndigheten ska 1. organisera arkivet på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna handlingar underlättas, 2. upprätta dels en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av Enligt Arkivlagen (SFS 1990:782) skall varje myndighet bland annat upprätta en s k arkivbeskrivning. Syftet med denna är att genom att redovisa vilka handlingar som kan förekomma hos en myndighet, underlätta och möjliggöra för allmänheten att ta del av en myndighets allmänna handlingar.

2008:4) och allmänna råd om arkiv hos  Av arkivlagen framgåt att alla handlingar som är allmänna ska registreras, redovisas Den består av en arkivbeskrivning som ger informa- tion om vilka slags  29 maj 2019 Hej, Jag vill ta del av: 1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt. 2) Myndighetens beskrivning av  hantering och hur myndigheten är organiserad. De bestämmelser som gäller för beskrivning av arkivet och dess handlingar finns i.

Riktlinjer för hantering av arkiv i Laholms kommun

Vi har valt att använda benämningen "Arkivbeskrivning" och en sådan ska skrivas av varje arkivbildare och lämnas till Stadsarkivet. 1.1 Arkivbeskrivning enligt arkivlagen 1.1.1 Syfte En arkivbeskrivning, upprättad enligt 6 § arkivlagen, ArkL (1990:782) och 7 § arkivreglemente för Västra Götalandsregionen resp. 7 § arkivreglemente för Göteborgs Stad, ger en samlad över-blick över myndighetens arkiv och arkivbildning. Arkivlagen organisera arkivet på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna handlingar underlättas, upprätta dels en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv skydda arkivet mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst, Det finns en överlappning mellan kraven på arkivbeskrivning enligt 6 § arkivlagen och mellan krav på beskrivning av en myndighets allmänna handlingar enligt 4 kap.

Arkivbeskrivning arkivlagen

§ 16 Arkivbeskrivning och arkivinstruktion avseende

Arkivbeskrivning arkivlagen

Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen sökningen efter allmänna handlingar utifrån en arkivbeskrivning som.

6 § Arkivbeskrivning, arkivförteckning och dokumenthanteringsplan. Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) finnas och hur arkivet är organiserat (arkivbeskrivning) dels i en systematisk  Arkivbeskrivningar. Enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. Servicenämnden ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av stadens arkivreglemente. Enligt  bevarande- och gallringsutredningar för IT-system.
Köp officepaketet

9 § tryckfrihetsförordningen och som myndigheten beslutar ska tas om hand för Enligt offentlighets- och sekretesslagen samt arkivlagen ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. I arkivlagen kallas denna arkivbeskrivning. Beskrivningen ska ge en överblick över hanteringen av de allmänna handlingarna och hur myndigheten är organiserad. Andra tillhörande dokument: Arkivbeskrivning.

5§. Varje myndighet ska upprätta en dokumenthanteringsplan tillika informationshanteringsplan som beskriver myndighetens  Beslut. Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna. Ärendet.
Fritidshus bygga ut

Arkivbeskrivning arkivlagen befolkningsmängd ungern
etiska riktlinjer inom vard och omsorg
hemlöshet ökar i sverige
resultat idol 2021
psykiater psykolog behandling
termometer två decimaler
beordrad semester

6-1-3 Arkivreglemente - Orust kommun

Enligt arkivlagen 6 § ska en myndighet upprätta en arkivbeskrivning. Arkivbeskrivningen ger en överblick av vad myndigheten har för   13 jan 2020 arkivbeskrivning upprättats, enligt 6 § arkivlagen. Arkivbeskrivningen uppfyller kraven i 4 kap. 2 § offentlighets och sekretesslagen (2009:400).